No. 4 Smoothing Plane – Katharine Kennie – Oil on Wood, 9″ x 12″, 2022, SOLD

No. 4 Smoothing Plane – Oil on Wood, 9″ x 12″, 2022, SOLD

No. 4 Smoothing Plane – Oil on Wood, 9″ x 12″, 2022, SOLD